ساختار مدیریتی و اجرائی جشنواره

 

 

 
کمیته برگزارکننده
نام و نام خانوادگی سمت سمت در جشنواره
آقای دکتر انجم شعاع معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو رئیس جشنواره
آقای مهندس متولی‌زاده مدیرعامل شرکت توانیر  
آقای مهندس طرزطلب مدیرعامل شرکت برق حرارتی  
آقای مهندس جانباز مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  
آقای مهندس جوانبخت مدیرعامل شرکت مدیریت آب ایران  
آقای مهندس کمانی مدیر عامل سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)  
آقای دکترضابط رئیس پژوهشگاه نیرو  
آقای مهندس اکبری مدیرعامل شرکت ساتکاب  
آقای دکتر کاویانپور رئیس موسسه تحقیقات آب  
آقای مهندس مرجانمهر معاون فناوری پژوهشگاه نیرو دبیر جشنواره

 

 

دبیران جشنواره
نام و نام خانوادگی سازمان سمت در جشنواره
آقای مهندس مرجانمهر پژوهشگاه نیرو دبیر جشنواره
خانم مهندس سید فرشی پژوهشگاه نیرو مدیر اجرای مجازی جشنواره
خانم دکتر ریاحی پژوهشگاه نیرو دبیر نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی
آقای دکتر جبارپور پژوهشگاه نیرو دبیر غرفه‌های مجازی/حضوری

 

 

 

 

کمیته هماهنگی
نام و نام خانوادگی سازمان
آقای دکتر نوربخش وزارت نیرو
آقای مهندس خطیبی وزارت نیرو
آقای دکتر تقوایی شرکت توانیر
آقای مهندس آبنیکی شرکت توانیر
آقای دکتر عیسی پور شرکت تولید نیروی برق حرارتی
آقای دکتر دشتی شرکت تولید نیروی برق حرارتی
آقای مهندس نوری شرکت مدیریت منابع آب ایران
خانم دکتر کرم‌زاده شرکت مدیریت منابع آب ایران
آقای دکتر شعبانی کیا سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)
آقای مهندس تقی پور سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)
آقای دکتر سیاحی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
آقای دکتر خستو شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
آقای دکتر روزبهانی موسسه تحقیقات آب
خانم مهندس مسبوق موسسه تحقیقات آب
آقای مهندس رجلی شرکت مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
خانم مهندس سید فرشی پژوهشگاه نیرو
خانم دکتر شفیعی پژوهشگاه نیرو

کمیته اجرایی (پژوهشگاه نیرو)
نام و نام خانوادگی
خانم مهندس سید فرشی
خانم دکتر ریاحی
آقای دکتر جبار پور
خانم دکتر حبیبی
خانم دکتر شفیعی
آقای دکتر ظهیر

دبیرخانه
نام و نام خانوادگی
خانم محمدی
خانم لشکری
خانم تاجیک
خانم دشتی
خانم لیما
آقای مهندس فخاریان
آقای مهندس اندرواژ
خانم مهندس نیکخواه (طراحی و پشتیبانی سایت)
آقای تسلیمی

مديران جلسات مجازی
آقای مهندس برهان آزاد آقای دکتر فلاح شيخلری
آقای دکتر جبار پور خانم دکتر لاریمی
خانم مهندس ف رحمانی خانم دکتر محسنی
خانم مهندس شریف پور آقای دکتر مهدیخانی
خانم دکتر صدری آقای دکتر عباسی
خانم مهندس ظفری خانم دکتر ن عبدی
آقای دکتر ظهیر آقای دکتر یوسف پور
شرکت‌/سازمان‌های همکار
وزارت نیرو
شرکت توانیر
شرکت تولید نیروی برق حرارتی
شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
شرکت مدیریت منابع آب ایران
سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا)
شرکت مدیریت ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب)
موسسه تحقیقات آب
پژوهشگاه نیرو