ورود و بازدید وزیر از نمایشگاه

 

عکس های سالن

 

سخنرانان

 

اهدای جوایز